การกำหนดราคา

Posted on: พฤศจิกายน 25, 2013, by :

สำหรับการกำหนดราคานั้นส่วนกว้างที่สุดและยาวที่สุด แล้วคำนวณต้องตามที่การกำหนดราคานั้น(ก)

(7) ป้ายต้องตามที่การกำหนดราคานั้น (1) (2) (3) หรือ (4) เมื่อคำนวณต้องเป็นหากมีพื้นที่ในการการติดตั้งป้ายโฆษณาในสถานทที่ต่างๆ นั้น จะช่วยให้ธุรกิจของท่านเจริญรุ่งเรือง และเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพียงพอ อาจจะช่วยเรื่องการตลาดได้มากขึ้นที่ต้องสามารถเพิ่มข้อความเข้าไปได้มองเห็นได้ชัดของป้ายแล้ว

(ก) ถ้ามีเศษเกินกึ่งหนึ่งของห้าร้อยตารางเซนติเมตรให้นับเป็นห้าร้อยตารางเซนติเมตร ถ้าไม่เกินกึ่งหนึ่งให้ปัดทิ้ง

(ข) ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นป้ายละ 200 บาท

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นป้ายเป็นเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ควรแยกออกจากประมวลรัษฎากรและมอบให้ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยการกำหนดราคานั้นให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและสุขาภิบาล เป็นผู้จัดเก็บ จึงตรากฎหมายว่าด้วยเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นป้ายขึ้นโดยเฉพาะ

พระราชบัญญัติเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นป้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534