การอุทธรณ์

Posted on: พฤศจิกายน 25, 2013, by :

แต่ในกรณีที่เป็นการยกอุทธรณ์ดังได้กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามการอุทธรณ์นั้นไม่เป็นการทุเลาการเสียเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นป้าย เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานครว่าให้รอคำวินิจฉัยอุทธรณ์หรือคำพิพากษาของศาลเสียก่อน

2.6 การขอคืนเงินค่าเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้น

ในกรณีที่มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์หรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้มีการลดจำนวนเงินที่ได้ประเมิน

ไว้ให้แจ้งผู้มีหน้าที่เสียเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นทราบโดยเร็วเพื่อมาขอรับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ใดเสียเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นหรือเสียเกินกว่าที่ควรต้องเสียมีสิทธิได้รับเงินคืนโดย

ยื่นคำร้องขอคืนภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้ชำระเงินค่าเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้น

2.7 บทการกำหนดราคานั้นโทษ

ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ

หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาต้องแสดงให้เห็นชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ