ชัดเจน

Posted on: ตุลาคม 14, 2014, by :

เพื่อเป็นสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องชัดเจน

ในการการออกแบบสื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทป้ายสัญลักษณ์ ให้บรรลุเป้าหมาย นักการออกแบบสื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทป้ายควรคำนึงถึงหลักสำคัญ 3 ระการ

1. ความหมายของสัญลักษณ์จะต้องเกี่ยวกับสุนทรียภาพ( Aesthetic Form) คือความงดงามของรูปแบบสัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็น Representation หรือ Abstract ก็ตาม

2. ต้องต้องเป็นป้ายที่เหมาะสมกับสถานที่กับกาลเวลายุคสมัย ควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นความนิยมชั่วคราว

3. ต้องนำไปใช้ประโยชน์หลายประการ ต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีลอกเลียนด้วยวิธีต่าง ๆ เช่นการย่อหรือขยายได้

เนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทของสื่อสัญลักษณ์ โดยแบ่งตามลักษณะ

1. ภาพเครื่องหมายจราจร เป็นกติกาสากลที่เข้าใจร่วมกันทั่วไป เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ เครื่องหมายจราจรจะเสดงถึงสัญลักษณ์การใช้รถใช้ถนนในลักษณะต่าง ๆ