ท้องถนน

Posted on: ตุลาคม 14, 2014, by :

การแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน

การแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนหมายถึง  การให้ข้อมูล เป็นข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริง เป็นการสื่อสารจูงใจผ่านสื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทต่าง ๆ เพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวใจให้กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย มีพฤติกรรมคล้อยตามเนื้อหาสารที่แผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน  อันเอื้ออำนวยให้มีการซื้อหรือใช้สินค้าและบริการ  ตลอดจนชักนำให้ปฏิบัติตามแนวความคิดต่าง ๆ ทั้งนี้ขอให้ผู้แผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนหรือผู้อุปถัมภ์จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสื่อนั้น ๆ

ลักษณะของการแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน

1. การแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเป็นการสื่อสารจูงใจ  มีวัตถุประสงค์เพื่อการจูงใจให้เกิดพฤติกรรมการซื้อโดยวิธีการพูด  การเขียนหรือการสื่อความหมายใด ๆ   ที่มีผลให้ผู้บริโภคเป้าหมาย คิดคล้อยตาม  กระทำตามหรือเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมไปตามที่ผู้แผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนต้องการ

2. การแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเป็นการจูงใจด้วยเหตุผลจริงและเหตุผลสมมติ  หมายถึง การจูงใจโดยบอกคุณสมบัติที่ เป็นประโยชน์ของผลิตภัณฑ์  และการจูงใจโดยใช้หลักการตอบสนองความต้องการด้านจิตวิทยา

3. การแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเป็นการนำการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ สื่อสารผ่านสื่อมวลชนเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทต่าง ๆ  ซึ่งต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีเผยแพร่เป็นข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริง