ธนาคาร

Posted on: พฤศจิกายน 25, 2013, by :

โรงเรือน หมายถึง บ้านตึกแถว ร้านค้า สำนักงาน ธนาคาร โรงแรม ซึ่งมีลักษณะการการก่อสร้างต้องเป็นไปด้วยความปลอดภัยติดกับที่ดินเป็นการถาวร

สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ หมายถึง ท่าเรือ สะพาน แพ คานเรือ อ่างเก็บน้ำ ซึ่งมีลักษณะการการก่อสร้างต้องเป็นไปด้วยความปลอดภัยติดกับที่ดินเป็นการถาวร

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี เมื่อผู้รับประเมินได้รับใบแจ้งการประเมินค่าเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้น (แบบ ภ.ร.ด. 8 ) จะต้องชำระค่าเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งค่าเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้น

การยื่นอุทธรณ์

เมื่อผู้รับการประเมินได้รับใบแจ้งการประเมินค่าเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นแล้วไม่พอใจในการประเมินค่าเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินค่าเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นใหม่ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้น (ภ.ร.ด. 8 )

อัตราค่าเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นโรงเรือนและที่ดิน

ผู้รับการประเมินจะต้องเสียเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นค่าเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี (ค่าเช่า)