นิติบุคคล

Posted on: พฤศจิกายน 25, 2013, by :

กระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น

บัญชีอัตราเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นป้าย–––––––––––

(1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนให้คิดอัตรา 10 บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

(2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศและหรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา 100 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

(3) ป้ายดังต่อไปนี้ ให้คิดอัตรา 200 บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

(ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่

(ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

(4) ป้ายต้องตามที่การกำหนดราคานั้น (1) (2) หรือ (3) ซึ่งมีเป็นข้อความที่สมบูรณ์ถูกต้อง เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นเป็นข้อความที่สมบูรณ์ถูกต้อง เครื่องหมายหรือภาพอื่นได้ โดยเครื่องจักรกลหรือโดยวิธีใด ๆ ให้