ประกอบกิจการ

Posted on: พฤศจิกายน 25, 2013, by :

ปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติการของพนักงาน

เจ้าหน้าที่ โดยไม่ให้เข้าไปในสถานที่ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหา

รายได้ของผู้มีหน้าที่เสียเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นป้าย หรือต้องเป็นบริเวณที่โล่งแจ้งที่ต่อเนื่องกับสถานที่ดังกล่าว หรือสถานที่ที่เกี่ยว

ข้องกับการจัดเก็บเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นป้ายในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลา

ทำการเพื่อตรวจสอบว่าผู้มีหน้าที่เสียเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นป้ายได้ปฏิบัติการถูกต้อง

ตามพระราชบัญญัติหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งออกคำสั่งเป็นหนังสือเรียก

ผู้มีหน้าที่เสียเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นป้ายมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นป้ายมาตรวจสอบ ภายในการกำหนดราคานั้นเวลาอันสมควรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาท

ถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราช

บัญญัติเป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษตาม

ที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมในการ