ประกอบ

Posted on: มิถุนายน 15, 2015, by :

ถนนเนื่องจากประเภทของป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟจะมีหลายประเภทป้ายแผ่นป้ายแผ่นป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนนว่า จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ส่วนด้วยกันคือ

1. ต้องเป็นแผ่นเดียวต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีปะติดลงบนผิวใดก็ได้

2. ต้องมีข้อความประกอบเสมอ

3. ต้องปิดไว้ในที่สาธารณะ

4. ต้องผลิตขึ้นจำนวนมากได้

แผ่นป้ายแผ่นป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนนหรือโปสเตอร์ที่ดีควรจะสนองแนวคิดหลัก 5 ประการได้แก่

1. จะต้องตอบสนองจุดประสงค์ในการสื่อความหมายได้อย่างเต็มที่

2. จะต้องมีความชัดเจนในภาพลักษณ์ และข้อความที่ใช้ในการสื่อความหมายและจะต้องมีความกระจ่าง มีขนาดที่พอเหมาะกัน

3. รูปภาพและข้อความที่นำการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพควรมีความสอดคล้องสัมพันธ์ส่งเสริมกัน

4. จะต้องมีความเข้าใจ ดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด