ป้ายอุดร

Posted on: มิถุนายน 9, 2015, by :

8. สื่อมีอายุยาวนาน

9. มีความคงทนถาวร

10. มีความยืดหยุ่นสูง เพราะอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหา และงบประมาณของสถาบันได้ง่าย

ข้อจำกัดของสื่อสิ่งพิมพ์

1. ไม่ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเข้าถึงผู้อ่านที่อ่านหนังสือไม่ออก หรือผู้สูงอายุที่สายตาไม่ดี

2. ผู้อ่านจะเลือกอ่านเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเขา

3. งบประมาณเป็นอุปสรรคในการจัดทำ

4. ยุบหรือเลิกง่าย

5. มีวัตถุประสงค์ไม่แน่นอน หรือขาดความรู้ที่น่าสนใจ

6. การเผยแพร่อยู่ในวงจำกัดเฉพาะกลุ่ม

14. คอมพิวเตอร์ (Computer)

ข้อดีของคอมพิวเตอร์