ป้ายอุดร

Posted on: ตุลาคม 11, 2015, by :

ดังนี้

1 .แผ่นป้ายอุบล ไวนิลอุบลต้องเป็นแผ่นเดียว สามารถติดลงบนพื้นผิวประเภทใดก็ได้

2. ต้องมีข้อความประกอบเสมอ

3. ใช้สำหรับปิดไว้ในที่สาธารณะ

4. สามารถผลิตขึ้นเป็นจำนวนมากได้

ลักษณะที่ดีของแผ่นป้ายอุบล ไวนิลอุบล

การออกแบบแผ่นป้ายอุบล ไวนิลอุบลได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการสร้างสรรค์ให้มีลักษณะโดดเด่น เร้าใจมากยิ่งขึ้นโดยไม่มีขอบเขต ดังนั้นการวางแผนการผลิตจึงเป็นไปอย่างคล่องตัว มีแนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับการผลิตเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น  มีการเน้นความแปลกตา สวยงาม ซึ่งลักษณะที่ดีของแผ่นป้ายอุบล ไวนิลอุบลควรสนองแนวคิด 5 ประการ ดังนี้

1. ตอบสนองจุดประสงค์ในการสื่อความหมายได้อย่างสมบูรณ์

2. มีความชัดเจนในภาพลักษณ์ และข้อความที่ใช้ในการสื่อความหมายต้องมีความชัดเจน มีขนาดที่เหมาะสม