ป้ายอุดร

Posted on: ตุลาคม 11, 2015, by :

ซึ่งสิ่งที่ใช้ในการออกแบบฌโครงร่าง คือ ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

1. ข้อมูลบริษัท หรือหน่วยงาน ได้แก่

โลโก้

ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

E-Mail Address

2. ข้อความโฆษณาเชิญชวนให้ทราบ

ตัวอย่างการออกแบบโครงร่าง

รูปแสดงตัวอย่างการออกแบบโครงร่างของแผ่นป้ายอุบล ไวนิลอุบล

หลักการออกแบบแผ่นป้ายอุบล ไวนิลอุบล

การกำหนดขนาดของแผ่นป้ายอุบล ไวนิลอุบล