ป้ายอุดร

Posted on: มกราคม 23, 2015, by :

ยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟจะมีหลายประเภทป้ายควรคำนึงถึงหลักสำคัญ 3 ระการ

1. ความหมายของสัญลักษณ์จะต้องเกี่ยวกับสุนทรียภาพ( Aesthetic Form) คือความงดงามของรูปแบบสัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็น Representation หรือ Abstract ก็ตาม

2. ต้องต้องเป็นป้ายที่เหมาะสมกับสถานที่กับกาลเวลายุคสมัย ควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นความนิยมชั่วคราว

3. ต้องนำไปใช้ประโยชน์หลายประการ ต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีลอกเลียนด้วยวิธีต่าง ๆ เช่นการย่อหรือขยายได้

เนื่องจากประเภทของป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟจะมีหลายประเภทของสื่อสัญลักษณ์ โดยแบ่งตามลักษณะ

1. ภาพเครื่องหมายจราจร เป็นกติกาสากลที่เข้าใจร่วมกันทั่วไป เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ เครื่องหมายจราจรจะเสดงถึงสัญลักษณ์การใช้รถใช้ถนนในลักษณะต่าง ๆ กัน การการออกแบบสื่อแผ่นป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายไวนิล