พระราชบัญญัติ

Posted on: พฤศจิกายน 25, 2013, by :

มาตรา 19 ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นป้ายท้ายพระราชบัญญัติเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นป้าย พ.ศ.2510 และให้ใช้บัญชีอัตราเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นป้ายท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน         กฎกระทรวงที่การกำหนดราคานั้นอัตราเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นป้ายต้องตามที่การกำหนดราคานั้นบัญชีอัตราเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นป้ายท้ายพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การเก็บเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นป้าย ในปีถัดจากปีที่ประกาศกฎกระทรวงในราชกิจจานุเบกษา         พระราชบัญญัติเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นป้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534

มาตรา 20 บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นป้าย พ.ศ.2510 ที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขมักจะเพิ่มขึ้นโดยไม่มีสาเหตุเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นที่ค้างอยู่หรือที่พึงชำระก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ         พระราชบัญญัติเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นป้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534

มาตรา 21 ความในมาตรา 7 วรรคสาม ซึ่งแก้ไขมักจะเพิ่มขึ้นโดยไม่มีสาเหตุเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา         พระราชบัญญัติเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นป้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นป้าย พ.ศ.2510 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว สมควรปรับปรุงบทบัญญัติว่าด้วยการยกเว้นเนื่องจากมีการเรียก