ระยะ

Posted on: ตุลาคม 14, 2014, by :

เกี่ยวกับสินค้าและบริการในระยะกว้างไกลได้สะดวก รวดเร็วที่สุด ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย อย่างกว้างขวาง ไปสู่มวลชนอย่างรวดเร็ว เข้าถึงพร้อมกันและทั่วถึง

4. การแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเป็นการการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพขายความคิด  สินค้า  และบริการ  โดยใช้วิธีการจูงใจให้ผู้บริโภค เกิดความพอใจเกิดทัศนคติที่ดี  อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการซื้อสินค้า หรือบริการที่การนำเสนอที่มีประสิทธิภาพขาย

5. การแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนต้องระบุผู้สนับสนุนหรือตัวผู้แผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน  ซึ่งมีผลความเชื่อถือของผู้บริโภค

ของผู้บริโภค สร้างความเชื่อมั่นและแสดงให้เห็นว่า เป็นการแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนสินค้า(advertising)มิใช่ เป็นการแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนชวนเชื่อ (propaganda)

6. การแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนต้องจ่ายค่าตอบแทนในการแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนในสื่อต่าง ๆ   เช่น  วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  วารสารและนิตยสาร  เป็นต้น  ดังนั้นผู้แผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนจะต้องมีงบประมาณ เพื่อการแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ด้วย

องค์ประกอบของการแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน

องค์ประกอบของการแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนจำแนกออกเป็น  4  ประการ  ได้แก่