รูปแบบตัวอักษร

Posted on: ตุลาคม 14, 2014, by :

11-12

16-18

รูปแบบตัวอักษร

การสร้างสรรตัวอักษรให้สวยงามแปลกตา และสอดคล้องกับลักษณะข้อความมีความชัดเจน ทำให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น เทคนิคการการออกแบบสื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทป้ายและตกแต่งตัวอักษรให้สวยงามและเป็นแรงบันดาลใจให้อยากรู้ อยากดู อยากเห็น มากกว่ารูปแบบตัวอักษรแบบธรรมดา

3.สีของตัวอักษร การกำหนดเรื่องที่เกี่ยวกับสี เพื่อที่จะเน้นข้อความให้เด่นชัดขึ้น สวยงามขึ้น

การกำหนดสีให้ยึดหลัก 3 ประการ คือ

ค่าน้ำหนักของสี (Tone Of color)

สีของตัวอักษรควรมีค่าน้ำหนักที่ตัดกับสีพื้นและควรเป็นสีที่ขัดแย้งกับสีพื้นมากที่สุด การตัดกันมากจะทำให้ตัวอักษรดูเด่นมาขึ้น

ทสีของตัวอักษรต้องไม่ใช้หลายสีจนเกินไป