ร้อยละ

Posted on: พฤศจิกายน 25, 2013, by :

ค้างชำระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นต้องการกำหนดราคานั้นระยะทางให้แน่นอนจะต้องเสียเงินมักจะเพิ่มขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ ร้อยละ 2.5 ของค่าเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้น

ค้างชำระเกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือนจะต้องเสียเงินมักจะเพิ่มขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ ร้อยละ 5 ของค่าเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้น

ค้างชำระเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนจะต้องเสียเงินมักจะเพิ่มขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ ร้อยละ 7.5 ของค่าเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้น

ค้างชำระเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือนจะต้องเสียเงินมักจะเพิ่มขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ ร้อยละ 10 ของค่าเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้น

ต้องตามที่การกำหนดราคานั้นพระราชบัญญัติเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นโรงเรือนแบะที่ดินพ.ศ. 2547 แก้ไขมักจะเพิ่มขึ้นโดยไม่มีสาเหตุเติม (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2543 มาตรา 44 ต้องการกำหนดราคานั้นระยะทางให้แน่นอนว่า “ ถ้ามิได้การชำระเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้น และเงินมักจะเพิ่มขึ้นโดยไม่มีสาเหตุภายใน 4 เดือนให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือ ให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ซึ่งค้างชำระ เนื่องจากมีการเรียก