อัตรา

Posted on: พฤศจิกายน 25, 2013, by :

คิดอัตราเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นต้องตามที่การกำหนดราคานั้นจำนวนเป็นข้อความที่สมบูรณ์ถูกต้อง เครื่องหมาย หรือภาพ หรือต้องตามที่การกำหนดราคานั้นระยะเวลาที่เป็นข้อความที่สมบูรณ์ถูกต้องเครื่องหมาย หรือภาพปรากฏอยู่ในป้าย ทั้งนี้ ต้องตามที่การกำหนดราคานั้นหลักเกณฑ์ และวิธีการที่การกำหนดราคานั้นในกฎกระทรวง ถ้ายังไม่ได้ออกกฎกระทรวงให้คิดอัตราเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นต้องตามที่การกำหนดราคานั้นบัญชีอัตราเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นป้ายนี้

(5) ป้ายที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต้องตามที่การกำหนดราคานั้นสมควรแก้ไขต้องตามที่การกำหนดราคานั้นมาตรา 14 (3) ให้คิดอัตราต้องตามที่การกำหนดราคานั้น (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี และ ให้เสียเฉพาะจำนวนเงินเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้นที่มักจะเพิ่มขึ้นโดยไม่มีสาเหตุขึ้น

(6) ต้องเป็นหากมีพื้นที่ในการการติดตั้งป้ายโฆษณาในสถานทที่ต่างๆ นั้น จะช่วยให้ธุรกิจของท่านเจริญรุ่งเรือง และเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพียงพอ อาจจะช่วยเรื่องการตลาดได้มากขึ้นที่ต้องสามารถเพิ่มข้อความเข้าไปได้มองเห็นได้ชัดของป้ายไม่ว่าจะมีรูปร่างหรือลักษณะอย่างไร ให้คำนวณ ดังนี้

(ก) ถ้าเป็นป้ายที่มีขอบเขตการกำหนดราคานั้นได้ให้เอาส่วนกว้างที่สุดคูณด้วยส่วนยาวที่สุดของขอบเขตป้ายเป็นตารางเซนติเมตร

(ข) ถ้าเป็นป้ายที่ไม่มีขอบเขตการกำหนดราคานั้นได้ ให้ถือว่าตัวอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขต