เสนอ

Posted on: ตุลาคม 11, 2015, by :

3. รูปภาพและข้อความที่นำเสนอต้องสอดคล้อง สัมพันธ์กัน และส่งเสริมซึ่งกันและกัน

4. สามารถเข้าใจได้ง่าย ดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด

5. มีความกะทัดรัด แสดงแนวคิดหลักเพียงอย่างเดียว

ข้อดี-ข้อเสียของแผ่นป้ายอุบล ไวนิลอุบล

ข้อดีของแผ่นป้ายอุบล ไวนิลอุบล

1. ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง และสามารถเลือกติดตั้งเฉพาะพื้นที่ได้

2. มีความถี่ในการมองเห็นบ่อย เพราะจุดติดตั้งส่วนใหญ่เป็นเส้นทาง หรือบริเวณที่ต้องเดินผ่านไปมาเสมอ

3. สามารถดึงดูดความสนใจได้ดี

4. ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาในการนำเสนอข้อมูล

5. ข้อความที่กะทัดรัด ทำให้เกิดความสนใจและเป็นจุดเด่นที่ทำให้เกิดการจดจำ

ข้อเสียของแผ่นป้ายอุบล ไวนิลอุบล

1. การนำเสนอข้อมูลมีข้อจำกัดสูง ทำให้ขาดรายละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อชนิดอื่น ๆ

2. การติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม ทำให้ได้รับความสนใจน้อย

3. การผลิตจำเป็นต้องใช้ความละเอียดอ่อนสูง เสียค่าใช้จ่ายมาก

4. เป็นการไม่รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี

การออกแบบโครงร่างแผ่นป้ายอุบล ไวนิลอุบล

ในการจัดทำแผ่นป้ายอุบล ไวนิลอุบลนั้น ควรทำการออกแบบโครงร่างไว้ก่อน