แผ่นป้าย

Posted on: ตุลาคม 10, 2014, by :

หลายประเภทป้ายแผ่นป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนว่า จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ส่วนด้วยกันคือ

1. ต้องเป็นแผ่นเดียวต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีปะติดลงบนผิวใดก็ได้

2. ต้องมีข้อความประกอบเสมอ

3. ต้องปิดไว้ในที่สาธารณะ

4. ต้องผลิตขึ้นจำนวนมากได้

แผ่นป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนหรือโปสเตอร์ที่ดีควรจะสนองแนวคิดหลัก 5 ประการได้แก่

1. จะต้องตอบสนองจุดประสงค์ในการสื่อความหมายได้อย่างเต็มที่

2. จะต้องมีความชัดเจนในภาพลักษณ์ และข้อความที่ใช้ในการสื่อความหมายและจะต้องมีความกระจ่าง มีขนาดที่พอเหมาะกัน

3. รูปภาพและข้อความที่นำการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพควรมีความสอดคล้องสัมพันธ์ส่งเสริมกัน

4. จะต้องมีความเข้าใจ ดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด

5. ต้องมีความกระทัดรัดกลายเป็นจุดสนใจ และจุดเด่นที่ควรจดจำ

ข้อดีของแผ่นป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนหรือโปสเตอร์

1. ให้ความครอบคลุมพื้นที่สูง เลือกติดตั้งเฉพาะแหล่งชุมชนได้

2. ให้ความถี่ในการเห็นบ่อย เพราะจุดติดตั้งจะเป็นเส้นทางหรือชุมชน

3. ต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีดึงดูดความสนใจได้มาก