โฆษณา

Posted on: ตุลาคม 14, 2014, by :

กัน การการออกแบบสื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทป้ายจะเน้นความชัดเจนของการสื่อความหมาย เข้าใจง่ายและสีสันสะดุดตา

2. ภาพเครื่องหมายสถาบัน สมาคมและกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งกำหนดรูปแบบเพื่อแทนหรือเป็นสัญลักษณ์ของหน่วยงานนั้น ๆ

3. ภาพเครื่องหมายบริษัท สินค้า หรือผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น กระตุ้นความน่าสนใจในบริษัทการค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

4. ภาพเครื่องหมายสถานที่ เป็นเครื่องหมายที่แสดงสัญลักษณ์สถานที่ต่าง ๆ ที่แสดงให้เข้าใจร่วมกันได้โดยไม่ต้องใช้ตัวหนังสือหรือข้อความ

5. ภาพเครื่องหมายกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การกีฬา การก่อสร้าง

6. เครื่องหมายที่ใช้ในการการออกแบบสื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทป้าย เขียนแบบ เป็นเครื่องหมายภาพที่ใช้ในการสื่อความหมายร่วมกันระหว่างผู้การออกแบบสื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทป้ายเขียนแบบแปลน และผู้อ่านแบบหรือบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดในการการออกแบบสื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทป้าย

ในการการออกแบบสื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทป้ายสัญลักษณ์ ควรยึดหลักกว้าง ๆ เพื่อเป็นแนวคิด ดังนี้